Všeobecné obchodné podmienky - ubytovacie služby

 1. Ubytovanie klientov (ďalej len „Klient“) v Biofarma Kaška s.r.o., Biofarma Kaška s.r.o., Vrbovce 883, 906 06, Vrbovce (ďalej len „Ubytovacie zariadenie“) sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré obsahujú aj ubytovací poriadok (ďalej len „VOP“). Ubytovaný hosť prijíma VOP ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržiavať ich ustanovenia.
 2. Tieto VOP platia pre zmluvy o prenájme izieb na ubytovanie, objektov, zmluvy o prenájme iných častí ubytovacieho zariadenia pre Hosťa Ubytovacím zariadením vykonávané služby.
 3. Zmluva o ubytovaní vzniká prevzatím žiadosti Hosťa Ubytovacím zariadením, pričom závisí od vôle Ubytovacieho zariadenia, či rezerváciu príjme (ďalej len „Rezervácia“). Žiadosť o Rezerváciu je Klient oprávnený voči Ubytovaciemu zariadeniu uplatniť osobne, telefonicky, elektronicky alebo mailom.
 4. Ubytovacie zariadenie ubytováva iba Klienta, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. K prihláseniu je Klient povinný predložiť pracovníkovi Ubytovacieho zariadenia identifikačnú kartu, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov v platnom znení. Každý Klient, ktorý nie je občanom SR, je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov vyplniť a odovzdať na recepcii Ubytovacieho zariadenia úradné tlačivo o hlásení pobytu.
 5. Zmluvnými stranami sú na strane Ubytovacieho zariadenia (i) spoločnosť Biofarma Kaška s.r.o. so sídlom Na Grunte 13642/17, 831 52, Bratislava, IČO: 46 813 535, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 116641/B, a na strane Klienta (ii) fyzická alebo právnická osoba. Pri žiadosti o rezerváciu treťou osobou zodpovedá táto osoba voči Ubytovaciemu zariadeniu spolu s Klientom spoločne a nerozdielne ako spoludlžník za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy, pokiaľ sa Ubytovaciemu zariadeniu nepreukáže, že záväzky preberá Klient.
 6. Ubytovacie zariadenie poskytuje Klientovi služby v zmysle Rezervácie v primeranom rozsahu stanovenom Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórii a tried.
 7. Ubytovacie zariadenie môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť Klientovi iné ubytovanie, než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od Rezervácie.
 8. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Klient má k dispozícii rezervovanú izbu alebo objekt v deň svojho príchodu od 15:00 hod. Klient je povinný v deň svojho odchodu uvoľniť  izbu alebo objekt Ubytovaciemu zariadeniu a odovzdať ju do 11:00 hod. V prípade oneskoreného vypratania izby Klientom  (i) do 13:00 hod. je Ubytovacie zariadenie oprávnené Klientovi účtovať poplatok vo výške 30 EUR, (ii) do 15:00 hod. 50 EUR, (iii) po 15:00 hod. 100% z ceny za izbu alebo objekt platnej v ten daný deň.
 9. Rezervovanú izbu alebo objekt, do ktorej sa Klient nenasťahoval najneskôr do 24:00 hod. dňa príjazdu a súčasne nebol dohodnutý neskorší príchod, môže Ubytovacie zariadenie zrušiť.
 10. Klient je povinný za poskytnuté služby Ubytovacím zariadením zaplatiť Ubytovaciemu zariadeniu dohodnutú cenu, inak cenu uvedenú v platnom cenníku Ubytovacieho zariadenia nachádzajúcom sa na recepcii Ubytovacieho zariadenia alebo na webovej stránke Ubytovacieho zariadenia. Toto platí aj pre služby a výdavky poskytnuté Ubytovacím zariadením voči tretím osobám, ktoré boli vyvolané Klientom. Klient je povinný najneskôr v posledný deň pobytu na základe predloženého vyúčtovania uhradiť Ubytovaciemu zariadeniu cenu za ubytovanie a všetky poskytnuté služby. Pokiaľ cena za poskytnuté služby presiahne sumu 200,- EUR je Klient povinný na vyzvanie pracovníkov Ubytovacieho zariadenia cenu za doposiaľ poskytnuté služby ihneď uhradiť.
 11. Ubytovacie zariadenie je oprávnené požadovať od Klienta pri Rezervácii zálohovú platbu až do výšky 100% z ceny poskytovaných služieb. V prípade rezervácie ubytovania, táto je pre Ubytovacie zariadenie záväzná až dňom úhrady zálohovej platby na účet Ubytovacieho zariadenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 12. V prípade, ak Klient skráti dohodnutý pobyt, je Ubytovacie zariadenie oprávnené vyúčtovať Klientovi plnú výšku dojednanej ceny za celú dĺžku objednaného pobytu.
 13. Platba platobnou kartou môže byť vykonaná pred aj po poskytnutí služieb Ubytovacím zariadením, a to na základe Klientom poskytnutých údajov potrebných na realizáciu platby. Ubytovacie zariadenie; má právo aj dodatočne zúčtovať z platobnej karty Klienta prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po jeho odchode, pričom o tomto je Ubytovacie zariadenie Klienta povinné informovať
 14. Ubytovacie zariadenie nie je zodpovedné za Klientom zabudnuté alebo stratené veci. Zabudnuté veci Klienta v Ubytovacom zariadení sú evidované a uskladňované po dobu 3 mesiacov. Po skončení tejto doby Ubytovacie zariadenie odovzdáva zabudnuté veci na miestne oddelenie strát a nálezov. Zabudnuté veci Ubytovacie zariadenie pošle Klientovi len v prípade požiadania.
 15. Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté Klientovi mimo Ubytovacieho zariadenia.
 16. V izbe ani v priestoroch Ubytovacieho zariadenia nesmie Klient bez súhlasu pracovníka Ubytovacieho zariadenia premiestňovať zariadenia, robiť úpravy.
 17. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné (i) ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých, (ii) nosiť v priestoroch Ubytovacieho zariadenia zbraň, strelivo.
 18. V čase od 22:00 hod. do 07:00 hod. je Klient povinný dodržiavať nočný kľud.
 19. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch. Ak hosť poruší zákaz fajčenia, ubytovacie zariadenie má právo zvýšiť dohodnutú cenu ubytovania o sumu 100,- EUR za deň, v ktorom porušil zákaz fajčenia.
 20. Ubytovacie zariadenie povoľuje vstup a ubytovanie zvierat v Ubytovacom zariadení iba na základe súhlasu zamestnancom Ubytovacieho zariadenia.
 21. Za škody spôsobené na zariadení Ubytovacieho zariadenia zodpovedá Klient podľa príslušných platných predpisov. V prípade škody spôsobenej Klientom na majetku Ubytovaciemu zariadeniu, je Klient povinný uhradiť Ubytovaciemu zariadeniu náhradu vzniknutej škody v deň skončenia pobytu.
 22. Ak dôjde k písomnému odstúpeniu Klienta od zmluvy v termíne do 18:00 hod. dňa predchádzajúceho dňu príchodu, Ubytovacie zariadenie nemá nárok na náhradu škody mu týmto spôsobenú. Po uplynutí tohto termínu je Ubytovacie zariadenie oprávnené účtovať si u Klienta 100% storno poplatok z ceny objednaných služieb. Toto neplatí, ak sa Ubytovacie zariadenie s Klientom dohodli inak.
 23. Pokiaľ medzi Ubytovacím zariadením a Klientom bol písomne dohodnutý termín na bezplatné odstúpenie od zmluvy, môže Klient do tejto doby odstúpiť od zmluvy bez toho, aby vznikol Ubytovaciemu zariadeniu nárok na náhradu škody. Právo odstúpenia Klienta zaniká, pokiaľ do dohodnutej doby svoje právo na odstúpenie písomne voči Ubytovaciemu zariadeniu nevyužije.
 24. Pokiaľ by sa jednotlivé ustanovenia týchto VOP stali neúčinnými alebo neplatnými, nedotýka sa to účinnosti ostatných ustanovení.
 25. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia týchto VOP. V prípade, ak Klient hrubo poruší svoje povinností, má Ubytovacie zariadenie právo od zmluvy o poskytnutí služby odstúpiť pred uplynutím dohodnutého času.
 26. Tieto VOP sú platné od 1.8.2020
 27. Správcom osobných údajov, ktoré Klient poskytuje Ubytovaciemu zariadeniu v súvislosti s poskytovaním služieb Ubytovacieho zariadenia je spoločnosť Biofarma Kaška s.r.o. so sídlom Na Grunte 13642/17, 831 52, Bratislava, IČO: 46 813 535, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 116641/B a spracováva ich v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kompletné informácie nájdete na webovej stránke Ubytovacieho zariadenia (www.biofarmakaska.sk ) v sekcii GDPR.
 28. Klient má nárok na vrátenie rezervačného poplatku(30%zo sumy ubytovania), pokiaľ svoju rezerváciu zruší prostredníctvom emailu najneskôr šesť dní pred nástupom na ubytovanie. V prípade zrušenia rezervácie päť až jeden deň pred nástupom na ubytovanie klient nemá nárok na vrátenie rezervačného  poplatku. Päť až jeden deň pred nástupom na ubytovanie má klient nárok na jedno rázovú zmenu termínu a presunutie uhradeného rezervačného poplatku na nový termín. 

Ing. Bedřich Šebek

Konateľ


Všeobecné obchodné podmienky – nájmu elektrobicykla


Všeobecné ustanovenia

 1. Účelom a predmetom týchto všeobecných podmienok nájmu je bližšie stanoviť podmienky, za akých bude predmet nájmu prenajímateľom Zmluvou o nájme elektrobicykla prenechaný do dočasného užívania nájomcovi ako aj určiť práva a povinnosti nájomcu a prenajímateľa v súvislosti s nájomným vzťahom založeným Zmluvou o nájme elektrobicykla.
 2. Nájomca podpisom Zmluvy o nájme elektrobicykla vyhlasuje, že sa pred podpisom Zmluvy o nájme elektrobicykla oboznámil so znením týchto všeobecných podmienok nájmu a tieto mu boli prenajímateľom zároveň predložené pri podpise Zmluvy o nájme elektrobicykla v tlačenej podobe na predajnom mieste prenajímateľa. Nájomca zároveň podpisom Zmluvy o nájme elektrobicykla vyhlasuje, že nemá žiadne výhrady k zneniu týchto všeobecných podmienok nájmu a s nimi súhlasí.
 3. Nájomca podpisom Zmluvy o nájme elektrobicykla potvrdzuje, že predmet nájmu, bližšie špecifikovaný v Zmluve o nájme elektrobicykla, prevzal od prenajímate a v riadnom stave a bez akýchkoľvek zjavných vád a poškodení a zároveň potvrdzuje, že bol prenajímateľom poučený o riadnom spôsobe užívania predmetu nájmu.

Výška nájomného, kaucia a dĺžka trvania nájmu

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že výška nájomného za užívanie predmetu nájmu je stanovená v závislosti od dĺžky trvania nájomného vzťahu. Nájomné za užívanie predmetu nájmu je stanovené podľa cenníka prenajímateľa zverejneného na webovom sídle prenajímateľa: www.biofarmakaska.sk, ako aj v prevádzke prenajímateľa a to v závislosti od dĺžky trvania nájomného vzťahu.
 2. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi výšku nájomného dohodnutú v Zmluve o nájme elektrobicykla len v hotovosti alebo kartou, pri prevzatí predmetu nájmu do dočasného užívania.
 3. V prípade predĺženia nájmu, na základe dohody strán, bude nájomcovi účtované ďalšie nájomné stanovené podľa doby predĺženia nájmu a podľa sadzieb uvedených vo zverejnenom cenníku prenajímateľa. Dodatočné nájomné v prípade predĺženia nájmu je nájomca povinný zaplatiť pri odovzdaní predmetu nájmu prenajímateľovi.

Povinnosti zmluvných strán

 1. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu za účelom jeho dočasného užívania v riadnom technickom stave, umožňujúcom využitie predmetu nájmu na dohodnutý účel. Bežnú údržbu predmetu nájmu počas doby nájmu je povinný vykonávať nájomca. Nájomca bude dodržiavať pri užívaní predmetu nájmu manuál/návod na používanie ako aj zásady používania a prevádzky elektrobicykla. V prípade technickej poruchy elektrobicykla – pokazený motor, defekt a pod. je nájomca bezodkladne povinný kontaktovať prenajímate a za účelom dohodnutia postupu odstránenia poruchy.
 2. V prípade ak predmet nájmu bude tvoriť aj príslušenstvo napr. strešný nosič na vozidlo, nosič na ťažné zariadenie vozidla, detský vozík a pod. je nájomca povinný sa riadiť pokynmi prenajímateľa a zároveň sa riadi technickou dokumentáciou vozidla o maximálnom prípustnom zaťažení vozidla ako aj o spôsobe montáže a prevádzky takéhoto príslušenstva na svojom vozidle. V prípade ak nájomca nebude postupovať v súlade s technickou dokumentáciou vozidla a dôjde k poškodeniu príslušenstva resp. vozidla nenesie prenajímateľ žiadnu zodpovednosť za takto vzniknuté škody resp. škody spôsobené tretím osobám.
 3. Prenajímateľ odovzdá a po uplynutí dohodnutej doby nájmu prevezme predmet nájmu od nájomcu na svojom predajnom mieste, v termíne dohodnutom v Zmluve o nájme elektrobicykla, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak. Prevzatie predmetu nájmu zo strany nájomcu, a odovzdanie predmetu nájmu po uplynutí dohodnutej doby nájmu potvrdia zmluvné strany v protokoloch, ktoré sú súčasťou Zmluvy o nájme elektrobicykla.
 4. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu výlučne v súlade s jeho účelom, a to na voľnočasovú cyklistiku. Nájomca je povinný zaobchádzať s predmetom nájmu tak, aby nedošlo ku škode na predmete nájmu ani k jeho neprimeranému opotrebeniu. Nájomca je povinný predmet nájmu chrániť pred poškodením, stratou, alebo zničením a zodpovedá prenajímateľovi za každé poškodenie, stratu a zničenie predmetu nájmu v plnom rozsahu bez ohľadu na zavinenie nájomcu.
 5. Predmet nájmu môže používať len nájomca. Za poškodenie predmetu nájmu osobou, ktorej nájomca predmet nájmu zveril, nesie zodpovednosť nájomca, akoby škodu na predmete nájmu spôsobil sám.
 6. Právo užívať predmet nájmu zaniká uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná. Nájomca je povinný odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi v predajnom mieste prenajímateľa, na ktorom došlo k prevzatiu predmetu nájmu nájomcom pri začatí trvania nájomného vzťahu založeného Zmluvou o nájme elektrobicykla a to najneskôr do času uvedeného v Zmluve o nájme elektrobicykla, ak sa zmluvné strany v slovne nedohodnú inak.
 7. Prípadné poškodenie alebo vady na predmete nájmu vzniknuté nesprávnym užívaním predmetu nájmu alebo z iných dôvodov zavinených alebo spôsobených nájomcom počas trvania nájomného vzťahu znáša v plnej výške nájomca.
 8. Nájomca je povinný zabezpečiť predmet nájmu pred krádežou. V prípade krádeže predmetu nájmu je nájomca povinný bezodkladne ohlásiť túto skutočnosť na príslušnom oddelení Policajného Zboru, za účelom spísania protokolu o ohlásení krádeže a tento protokol je povinný predložiť prenajímateľovi.
 9. V prípade, ak počas trvania nájomného vzťahu dôjde k strate, krádeži, prípadne k zničeniu predmetu nájmu, tak že sa predmet nájmu stane neupotrebiteľným, nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi v lehote 15 dní odo dňa vzniku škodovej udalosti nájomcovi obstarávaciu cenu predmetu nájmu.
 10. Za nevrátenie predmetu nájmu podľa podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme elektrobicykla alebo týchto všeobecných podmienok nájmu, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku dennej sadzby nájomného za každý aj začatý kalendárny deň omeškania s vrátením predmetu nájmu, a to až do doby vrátenia predmetu nájmu prenajímateľovi.
 11. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe, uvedené neplatí ak prenajímate udelí nájomcovi na takéto konanie písomný súhlas.
 12. Nájomca berie na vedomie, že je pri užívaní predmetu nájmu povinný riadne dodržiavať všetky pravidlá a právne predpisy vzťahujúce sa k bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a zároveň berie na vedomie, že za porušenie týchto predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa k bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, prípadne za škodu na majetku a zdraví tretích osôb, ktorá vznikla v súvislosti s týmto porušením, zodpovedá výlučne nájomca. Nájomca zároveň berie na vedomie, že zodpovedá aj za porušenie pravidiel, právnych predpisov uvedených v prechádzajúcej vete tohto bodu všeobecných podmienok ako aj za prípadnú škodu, ktorá vznikla v súvislosti s ich porušením, ak tieto boli porušené tretími osobami, ktoré predmet nájmu zverený nájomcovi Zmluvou o nájme elektrobicykla užívali.
 13. Nájomca podpisom Zmluvy o nájme elektrobicykla berie na vedomie, že prípadné pokuty za priestupky spáchané na úseku plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky ako aj iné priestupky nájomcu spáchané počas trvania nájomného vzťahu založeného Zmluvou o nájme elektrobicykla, a to v súvislosti s užívaním predmetu nájmu, uhrádza výlučne nájomca. Nájomca tiež zodpovedá za prípadné pokuty uložené v súvislosti so spáchaním priestupkov uvedených v predchádzajúcej vete tohto bodu všeobecných podmienok nájmu, ak boli tieto spáchané tretími osobami, ktoré predmet nájmu zverený nájomcovi Zmluvou o nájme elektrobicykla užívali.
 14. Nájomca podpisom Zmluvy o nájme elektrobicykla vyhlasuje, že predmet nájmu užíva na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za všetky škody spôsobené v súvislosti s užívaním predmetu nájmu ako aj za prípadnú škodu spôsobenú tretími osobami pri užívaní predmetu nájmu, ktoré predmet nájmu zverený nájomcovi Zmluvou o nájme elektrobicykla užívali.

Skončenie nájmu

 1. Zmluva o nájme elektrobicykla zaniká uplynutím doby, na ktorú bol nájom dohodnutý.
 2. Prenajímateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o nájme elektrobicykla a požadovať bezodkladné vrátenie predmetu nájmu, a to pred uplynutím doby, na ktorú bol nájom dohodnutý aj bez uvedenia dôvodu, a to najmä vtedy ak prenajímateľ neužíva predmet riadne, v súlade s účelom, na ktorý je určený.

Záverečné ustanovenia

 1. Podpisom týchto všeobecných podmienok, ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov a za týmto účelom vyhotovovanie fotokópií mojich osobných dokladov (meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, telefonický kontakt, emailová adresa) na účel poskytovania a prijímania služieb prevádzkovateľa, prevádzkovateľovi, ktorým je prenajímateľ a to na dobu neurčitú. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa uvedeného zákona. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi. Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti alebo elektronicky zaslaním e-mailu na adresu predaj@biofarmakaska.sk. Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.
 2. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom týchto všeobecných podmienok nájmu, ich obsahu porozumeli a na znak súhlasu so znením týchto všeobecných podmienok nájmu ako aj Zmluvy o nájme elektrobicykla slobodne podpísali.

Ak ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy o nájme elektrobicykla, alebo ustanovení týchto všeobecných podmienok nájmu bude súdom alebo príslušným štátnym orgánom z akéhokoľvek dôvodu vyhlásené za neúčinné, neplatné alebo nevykonateľné, alebo stratí účinnosť, platnosť a/alebo prestane byť vykonateľné z iného dôvodu, platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy o nájme elektrobicykla alebo týchto všeobecných podmienok nájmu tým nebude dotknutá.


Ing. Bedřich Šebek 

Konateľ

Všeobecné obchodné podmienky - predaj produktov

 

1.     VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Biofarma Kaška s.r.o. so sídlom Na Grunte 13642/17, 831 52, Bratislava, IČO: 46813535, DIČ: SK2023 601096, IČ DPH: SK2023 601096, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, Vložka číslo: 116641/B tel. +421903287206, e-mail: predaj@biofarmakaska.sk (ďalej aj ako “predávajúci”) a kupujúceho. 

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu  www.biofarmakaska.sk. 

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná tovar (ďalej aj ako „kupujúci“). 

Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

 

2.      OBJEDNÁVKA

2.1Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, telefonicky alebo mailom.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.

2.2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, počet kusov (objednávka prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 2.3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 48 hodín (v pracovné dni) predávajúci overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

2.4.  Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou, e-mailom.

2.5. V prípade ak predávajúci nevie dodať objednaný tovar, má právo takúto objednávku zrušiť. Pokiaľ už bola suma za objednaný tovar uhradená, zašle ju predávajúci kupujúcemu naspäť bankovým prevodom.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

3. DODACIE PODMIENKY

3.1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovaru rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.

 

3.2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 2 do 5 dní od dátumu overenia objednávky.

 

3.3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia.

 

4. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

4.1. Cena tovaru je uvedená na stránke predávajúceho. Ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a dovozcov. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

 

4.2. Kupujúci uhrádza platbu prevodom na účet predávajúceho, elektronickou platbou.

 

4.3. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám pri vytváraní objednávky v internetovom obchode predávajúceho alebo pri inom spôsobe komunikácie.

 

4.4. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky.

 

5. PREBRANIE TOVARU

5.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

 

5.2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

 

5.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

 

5.4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.

 

5.5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom na adresu predávajúceho resp. inú, ktorú predávajúci určí.

 

6.2. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.

 

Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.

6.3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

 

6.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 

6.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,

b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru,

c) vystavená cena tovaru bola chybná.

 

7. ZÁRUKA A SERVIS

7.1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných tovarov, ktoré kupujúci obdrží pri kúpe tovaru.

 

7.2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Kupujúcim je v tomto prípade osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje – zastavaný tovar) reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

 

7.3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

 

7.4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

 

8.3. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

 

8.4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 

8.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

 

8.6. Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

8.7. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

8.8. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.biofarmakaska.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim.

Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

 

8.9. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.

 

8.10. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou alebo elektronicky na e-mail predaj@biofarmakaska.sk  Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie.

 

8.11. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona.

Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm#sthash.t4FXTlGF.dpuf

 

Ing. Bedřich Šebek

 

konateľ

Scroll to Top